Právní služby

Právní služby v souvislosti se správními a soudními řízeními

Právní služby poskytuje RRG v celém rozsahu práv duševního a průmyslového vlastnictví včetně vymáhání těchto práv a rovněž v oblasti boje proti výrobkovému pirátství. RRG poskytuje tyto služby od samého založení a s vědomím, že není rozhodné ochranné právo získat, ale především jej udržet a jeho předmět moci na trhu i užívat.

V oblasti správního práva se jedná zejména o služby v kontradiktorních řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, ve věcech Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. (řízen( ve vztahu k České obchodní inspekci a Státní zemědělské a potravinářské inspekci). Na to navazují právní služby ve věcech přezkumných žalob proti rozhodnutí orgánů státní správy včetně podání následných kasačních stížností a zastupování před Nejvyšším správním soudem. Další oblastí je zastupování při registraci léčivých přípravků před Státním ústavem pro kontrolu léčiv a při uvádění doplňků stravy do oběhu dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách.

Samostatnou část poskytovaných právních služeb představuje oblast boje proti výrobkovému pirátství. RRG byla na počátku devadesátých let průkopníkem v této oblasti a poskytuje zde služby výrobcům značkového zboží již 25 let. V tuzemském právu je tato oblast upravena zák. č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Na tyto služby navazují soudní žaloby na určení, zda zboží porušuje právo duševního vlastnictví.

RRG dále nabízí dlouholeté zkušenosti v oblasti litigace (soudní a rozhodčí řízení). Spolupracující advokáti zastupují klienty před všemi druhy a stupni soudů. V oblasti práv průmyslového vlastnictví zejména pak před Městským soudem v Praze, Vrchním soudem v Praze a Nejvyšším soudem české republiky. Nejčastějšími realizovanými úkony před soudy jsou návrhy na nařízení předběžného opatření, žaloby na zdržení se, odstranění závadného stavu a na náhradu škod či vydání bezdůvodného obohacení. Pro RRG není soudní spor cílem, ale až posledním krokem k řešení právních kolizí. Logicky se proto služby v této oblasti nejdříve koncentrují na zpracování rozborů případů a stanovisek k nim, komunikaci s protistranou, přípravou a uzavíráním koexistenčních a jiných smluv při smírném řešení právních kolizí.

Nedílnou součástí právních služeb je zpracování licenčních, sublicenčních a jiných smluv z oborou duševního vlastnictví nebo jejich návrhů, včetně smluv s autory ochranných známek, reklamních produktů všeho druhu.

RRG zajišťuje i případné zastupování v rozhodčím řízení. Spolupracující advokáti jsou zároveň členové stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře České republiky.

Standardem je pak poskytování všech zásadních úkonů klientovi předem k jeho vyjádření.