Patenty

Kancelář poskytuje komplexní služby pokrývající všechny potřeby klientů týkající se vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů jak v tuzemském, tak i v celosvětovém měřítku.

Provádíme tuzemské i zahraniční rešerše na novost technických řešení, na neporušování platných patentů, na stav techniky a jmenné rešerše, a to včetně závěrečných vyhodnocení. Při zahraničních rešerších spolupracujeme s našimi mezinárodními partnerskými kancelářemi.

Naše rešerše se provádějí v těchto zdrojích:

  1. knihovna patentové literatury ÚPV zahrnující tuzemské patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, zveřejněné přihlášky vynálezů a dále patenty a zveřejněné přihlášky z vybraných států a některých patentových organizací (včetně Německa, Velké Británie, Francie, USA, Polska, Ruska, Evropského patentového úřadu a Smlouvy o patentové spolupráci);
  2. věstníky ÚPV, včetně vydání na CD-ROM;
  3. rejstříkové databáze ÚPV;
  4. databáze přístupné prostřednictvím internetu, zejména ESPACENET, DELPHION a elektronické databáze jednotlivých patentových úřadů; a
  5. technická literatura.

Postup

Vypracováváme a podáváme přihlášky vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Při přípravě přihlášky preferujeme přímou spolupráci s klienty, ale v případě potřeby jsme schopni vypracovat přihlášku i pouze na základě technické dokumentace. Na přípravě každé přihlášky se podílí alespoň dva zástupci s příslušným technickým vzděláním.

Přihlášku podáme pouze po obdržení souhlasu klienta s jejím zněním. Po podání předáme klientovi kompletní kopie všech dokladů, formulářů a potvrzení o podání. U zahraničních přihlášek přikládáme kopii faktury zahraničního zástupce.

Všechny dokumenty navazující na podání přihlášky zasíláme našemu klientu spolu s návrhem dalšího postupu. Poté s klientem spolupracujeme na rozpracování a upřesnění tohoto postupu včetně případných úprav přihlášky. Po podání je klientovi předána kompletní kopie tohoto podání a faktura za naše služby. U zahraničních přihlášek přikládáme kopii faktury zahraničního zástupce.

Naše kancelář sleduje právní i úřední úkony spojené s přihláškami a ochrannými dokumenty po celou dobu jejich trvání pomocí vlastního monitorovacího softwaru spolu s častou přímou kontrolou zástupce, který daný případ vyřizuje. Upozornění na splatnost udržovacích poplatků obdrží klient zpravidla s měsíčním předstihem. Alternativně se s klientem můžeme dohodnout, že vždy koncem listopadu nebo začátkem prosince mu předložíme seznam všech dokumentů, které mají být udrženy v platnosti v dalším roce v tuzemsku i v zahraničí.

Kancelář navrhuje licenční smlouvy pro naše klienty a posuzuje návrhy licenčních smluv předložené druhou smluvní stranou, vždy v úzké spolupráci s klientem. Kancelář přímo zabezpečuje registraci licenčních smluv u ÚPV České i Slovenské republiky. Kancelář rovněž zprostředkuje registraci licenčních smluv v dalších zemích prostřednictvím naší mezinárodní sítě partnerských patentových a právních kanceláří.

Činnost ve sporných věcech

Kancelář poskytuje zastupování v řízeních určovacích, zrušovacích a výmazových, a to jak při obraně práv klienta, tak i při napadení cizích ochranných dokumentů. Veškeré zastupování poskytují odborní patentoví zástupci, kteří mají dlouholetou praxi z práce v komisích v první a druhé instanci ÚPV. Všechna podání v těchto řízeních připravují alespoň dva naši patentoví zástupci kanceláře, z nichž jeden je v roli oponenta. Klientům navrhujeme požadovat ústní jednání před komisí ÚPV a na toto jednání vysíláme alespoň jednoho patentového zástupce. Tato jednání jsme schopni vést i v nepřítomnosti klienta, ale v případě potřeby však doporučíme klientovu účast.

Mezinárodní patenty

Od roku 1991 se kancelář pravidelně zabývá všemi aspekty mezinárodních přihlášek v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Dáváme pokyny mezinárodním zástupcům a kontrolujeme je, analyzujeme výsledky mezinárodních rešerší, podáváme žádosti o provedení mezinárodního předběžného průzkumu a navrhujeme pak příslušné úpravy přihlášky. Po podání přihlášky pokračujeme v soustavné spolupráci s klienty, sledujeme platnost patentu a zajišťujeme, aby byly zaplaceny udržovací poplatky.

Prostřednictvím našich partnerských kanceláří poskytujeme přístup k systémům podávání patentových přihlášek členských států Smlouvy o patentové spolupráci. Vypracováváme návrhy evropských patentových přihlášek a podáváme je jak přímo, tak i cestou Euro PCT prostřednictvím našich zahraničních partnerských kanceláří. Při rozpadu uděleného evropského patentu na svazek národních patentů kancelář zajišťuje validaci evropského patentu v jednotlivých členských státech.