pravidla GDPR

Informace pro klienta o zpracování osobních údajů advokátem či patentovým zástupcem

Správce osobních údajů (advokát či patentový zástupce)
Rott, Růžička & Guttmann a spol.
se sídlem South Point, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 07689560
E-mail: rrg@rrg.cz
Tel: +420 233 370 084

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Smlouva o poskytování právních služeb (která nemusí být uzavřena v písemné podobě).
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování právních služeb dle příslušné smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
Poskytovatelé údržby informačního systému.
Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient, jehož se nařízení EU 2016/679 dotýká, má právo od správce (advokáta či patentového zástupce) získat informace o tom, zda příslušný správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má rovněž právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil, na žádost klienta, veškeré chybné a nepřesné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce bezpečným způsobem vymazat či skartovat veškeré osobní údaje klienta, které o to požádá a současně jsou splněny veškeré zákonné požadavky pro příslušný výmaz či skartaci.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost osobních údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace k GDPR

Veškeré podrobnější informace k Nařízení EU 2016/679 naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938